Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van:

Bozonlume G.C.V.

Mierdsedijk 51

2382 Poppel

Artikel 1:     Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en verkoop en op alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Bozonlume G.C.V. gevestigd te Poppel, hierna te noemen “de gebruiker”.
 2. De koper c.q. opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijk­heid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2:     Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden en/of overeenkomsten van koop en verkoop kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen.
 2. Mondelinge afspraken binden de gebruiker eerst nadat deze schriftelijk door de gebruiker zijn bevestigd, dan wel zodra de gebruiker met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt.
 3. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door de gebruiker bindend.

Artikel 3:     Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, etc. van de gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aan­bieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft de gebruiker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. De door de gebruiker gehanteerde prijzen alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijslijsten e.d. vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten kunnen onder meer – doch niet uitsluitend – bestaan uit reiskosten, transportkosten en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.
 3. Aanbiedingen zijn gebaseerd op uitvoering van de werkzaamheden onder normale omstandigheden en gedurende de voor de gebruiker normale werktijden, alsmede op leveranties van de daarbij benodigde materialen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Getoonde en/of verstrekte monsters, brochures, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen, zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. De in het vorige lid van dit artikel genoemde monsters, brochures, tekeningen e.d. blijven te allen tijde eigendom van de gebruiker, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Deze dienen op eerste verzoek van de gebruiker te worden teruggezonden. Zij mogen zonder schriftelijke toestemming van de gebruiker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 6. De gebruiker heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. offerte bij de wederpartij in rekening te brengen, mits de gebruiker de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
 7. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeen­komst en de uitvoering van de

overeenkomst door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is de gebrui­ker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpar­tij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuwe prijslijst door de gebruiker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is de gebruiker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.

 1. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijsverhogingen 2 maanden na tot­standkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 2 maanden is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4:    Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden c.q. leveringen door derden te laten verrichten.
 2. Indien de opdracht met zich meebrengt dat de gebruiker met meerdere derden dient samen te werken, heeft de wederpartij de verplichting een leider onder hen aan te stellen, alsmede een onderlinge taakverdeling te bepalen. De wederpartij kan deze bevoegdheid in overleg met de gebruiker en afhankelijk van de instemming van de gebruiker, aan hem delegeren.

Artikel 5:    Verplichtingen van de wederpartij

 1. De wederpartij dient ervoor te zorgen dat:
  1. de gebruiker op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang krijgt tot de plaats(en) waar de werkzaamheden dienen te worden verricht. De plaats(en) dient c.q. dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften;
  2. de gebruiker tijdig kan beschikken over steigers en randbeveiliging e.d., die door de wederpartij ter beschikking dienen te worden gesteld, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen;
  3. de gebruiker tijdig kan beschikken over de eventueel benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen en beschikkingen). De wederpartij overlegt hierover tijdig met de gebruiker indien de wederpartij dit nodig acht;
  4. de plaats waar de werkzaamheden dienen te worden verricht bij aanvang van de levering c.q. aanvang van de werkzaamheden vrij is van overtollige materialen e.d.. Voorts dient de plaats opgeschoond te zijn, vrij van kalk-, cement-, vuilresten dan wel losse gedeelten en zo nodig – tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen – volledig vlak, waterpas en permanent droog ter beschikking te worden gesteld;
  5. indien ook derden op de betreffende locatie werkzaamheden moeten verrichten, die werkzaamheden zijn beëindigd voordat de gebruiker zijn werkzaamheden aanvangt, zodat deze aldaar onbelemmerd zijn werkzaamheden kan verrichten;
  6. de gebruiker binnen een redelijke termijn voor de datum waarop volgens de overeenkomst de werkzaamheden een aanvang zouden nemen wordt gewaarschuwd, indien de gebruiker zijn werkzaamheden niet op het afgesproken tijdstip kan verrichten;
  7. de gebruiker tijdig kan beschikken over voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van materialen en hulpmiddelen;
  8. de gebruiker kan beschikken over aansluitmogelijkheden voor eventueel benodigde energie, zoals elektriciteit, gas, water e.d.. De energiekosten zijn voor reke­ning van de wederpartij;
  9. op de locatie van de wederpartij, dan wel de door hem aangewezen locatie, waar de gebruiker en/of de door de gebruiker ingeschakelde derden in het kader van de uitvoering van de overeenkomst werkzaamheden dienen te verrichten, de door gebruiker en/of voornoemde derden in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn, zonder dat hieraan voor hen kosten zijn verbonden;
  10. de plaats waar de zaken, de apparatuur, de materialen e.d. van de gebruiker opgeslagen of opgeborgen moeten worden zodanig is, dat beschadiging in welke vorm en op welke wijze dan ook, of ontvreemding niet zal kunnen plaatsvinden;
  11. voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van (bouw)afval.
 2. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies van en/of schade aan de zaken, materialen, gereedschappen en machines e.d. die de gebruiker tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij heeft opgeslagen.
 3. De wederpartij staat in voor een goede bereikbaarheid van de plaats van bestemming c.q. los­plaats en is verantwoordelijk voor de uitlading c.q. lossing.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker te informeren over de ligging van kabels, leidingen e.d. in de plaats waar het werk dient te worden verricht.
 5. De wederpartij staat de gebruiker toe naamsduidingen en reclame op het werkterrein of aan het werk aan te brengen.
 6. Indien niet tijdig aan de voornoemde verplichtingen is voldaan, is de gebruiker gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de wederpartij wel aan deze verplichtingen zal hebben voldaan. De kosten in verband met de opgelopen vertraging, dan wel de kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden zijn voor rekening van de wederpartij.

Artikel 6:      Levering, (op)leveringstermijn

 1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken moeten zijn geleverd c.q. de werkzaam­he­den moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn over­eenge­ko­men. Indien de gebruiker zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet-tijdig nakomt, dient hij derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij (op)levering in gedeelten wordt elke (op)levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door de gebruiker per transactie worden gefactureerd.
 3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.
 4. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door de gebruiker te bepalen wijze, doch voor rekening en risico van de wederpartij. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 5. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpar­tij te leveren dan wel de werkzaamheden te verrichten wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt de gebruiker zich het recht voor de bestelde zaken en/of de materialen die voor de uitvoering van de werk­zaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan. De gebruiker stelt de wederpartij schriftelijk in kennis van de verrichte opslag en/of de belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden en stelt daarbij tevens een redelijke termijn waarop de wederpartij de gebruiker in staat moet stellen de werkzaamheden te hervatten en/of de zaken te leveren.
 6. Indien de wederpartij ook na verloop van de door de gebruiker gestelde redelijke termijn, als bepaald in het vorige lid van dit artikel, in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij door het enkele verloop van 1 (één) maand, gerekend vanaf de datum van opslag c.q. belemmering in de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, in verzuim en heeft de gebruiker het recht de overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schaden, kosten en interesten gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
 7. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen c.q. bedongen c.q. verschuldigde prijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.
 8. De gebruiker is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbeta­ling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot leve­ring over te gaan c.q. met de te verrichten werkzaamheden te starten.

Artikel 7:      Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. De gebruiker kan niet eerder worden verplicht om met de uitvoering van de werkzaamheden c.q. de levering van de zaken te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijke gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (termijn)betaling heeft ontvangen. Bij hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid worden bijgesteld.
 2. Wanneer de leveringen dan wel de werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van de gebruiker niet normaal of zonder onderbreking kunnen geschieden, is de gebruiker gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpar­tij in rekening te brengen.
 3. Indien tijdens de uitvoering van de door de gebruiker aangenomen werken blijkt dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van aan de gebruiker niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft de gebruiker het recht te vorderen dat de aan de gebruiker verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uit­voering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer het­zelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. De gebruiker heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door de gebruiker verrichte werkzaamheden c.q. leveringen.
 4. Alle onkosten welke door de gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeenge­komen.

Artikel 8:      Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij overeengekomen te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door de gebruiker te worden bevestigd.
 2. Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt plaats:
  1. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden;
  3. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.
 3. Verrekening van meer- en/of minderwerk geschiedt ineens bij de afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. Indien het totaalbedrag van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, heeft de gebruiker recht op een vergoeding van 15% van het overtreffende bedrag van het minderwerk.

Artikel 9:     Oplevering, goedkeuring en onderhoudstermijn

 1. Indien de overeenkomst (mede) het verrichten van werkzaamheden betreft, is de gebruiker gehouden de wederpartij mede te delen dat het overeengekomen werk afgerond en gebruiksklaar is.
 2. Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd, indien het geheel gebruiksklaar ter beschikking van de wederpartij is gesteld, de wederpartij het werk heeft gecontroleerd en de opleverstaat c.q. werkbon voor goedkeuring door de wederpartij is ondertekend.
 3. Het werk wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij het werk – voor zover mogelijk – in gebruik heeft genomen of binnen een termijn van 5 dagen na voormelde mededeling dat het werk afgerond en gebruiksklaar is, niet heeft gereclameerd bij de gebruiker.
 4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van derden, welke van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van het werk, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het door de gebruiker verrichte en met de wederpartij overeengekomen werk.
 5. Kleine gebreken, die gevoeglijk in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn, mits zij een eventuele inge­bruikneming niet in de weg staan.
 6. De gebruiker is verplicht de in lid 5 van dit artikel bedoelde kleine gebreken zo spoedig mogelijk te herstel­len. De onderhoudstermijn beloopt 30 dagen en gaat in onmid­dellijk na de dag waarop het werk overeenkomstig lid 2 of lid 3 van dit artikel als opgeleverd wordt beschouwd.
 7. De gebruiker is verplicht gebreken welke in de onder­houds­termijn aan de dag treden, en voor zijn risico komen, zo spoedig mogelijk te her­stellen.

Artikel 10:    Reclames en retourzendingen

 1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien de wederpartij zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden en/of gebreken constateert, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. begeleidingsbon en onmiddellijk ter kennis van de gebruiker te worden gebracht, dan wel dient de wederpartij de gebruiker binnen 24 uur na ontvangst van de zaken hiervan op de hoogte te stellen, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker.
 2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na ont­vangst van de zaken aan de gebruiker te worden gemeld.
 3. Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt ten aanzien van de met de consument gesloten overeenkomst tevens het bepaalde in lid 11 van artikel 11 in aanmerking genomen.
 4. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan de gebruiker zijn kenbaar gemaakt, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.
 5. Geen reclames kunnen worden ingediend voor schade welke te wijten is aan een onvoldoende vlakke muur. De gebruiker zal het onvoldoende vlak zijn van de muur melden aan de wederpartij voordat met de werkzaamheden wordt aangevangen. De wederpartij is verplicht het herstel uit te (laten) voeren of het risico te aanvaarden. Evenmin zullen klachten geaccepteerd worden indien deze het gevolg zijn van een niet permanent droge muur.
 6. Geen reclames worden geaccepteerd die het gevolg zijn van verkleuringen ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals de zon e.d..
 7. Reclames schorten de betalingsverplichting van de weder­partij niet op.
 8. De gebruiker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van de gebruiker indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd.
 9. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door de gebruiker te bepalen wijze en in de originele verpakking c.q. emballage. Retourzending geschiedt voor rekening en risico van de wederpartij, tenzij de gebruiker de reclame gegrond verklaart.
 10. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn be- of ver­werkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.
 11. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afge­wikkeld krachtens het bepaalde in artikel 11.

Artikel 11:      Aansprakelijkheid en garantie

 1. De gebruiker kwijt zich van zijn taak zoals van een be­drijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgscha­de, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van de gebruiker, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van hemzelf, zijn directie en/of zijn leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van de gebruiker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden.
 3. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is de gebruiker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door de gebruiker gesloten verzekering.
 4. Indien zich in de geleverde zaken c.q. de verrichte werkzaamheden zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment van (op)levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht de ge­bruiker zich die zaken – te zijner keuze – kosteloos te herstellen dan wel te vervangen.
 5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor geringe afwijkingen in kleuren en/of kleursamenstellingen in de geleverde zaken.
 6. Garantie geldt alleen bij normaal gebruik, normale omstandigheden en slechts waartoe het werk volgens de opdracht is bestemd, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 7. Indien de gebruiker in zijn aanbieding te leveren materiaal opneemt, baseert de gebruiker zich ten aanzien van deze materialen, zoals bijvoorbeeld het al dan niet verkleuren van zonwerende materialen, op de gegevens die door de fabrikant of de leverancier van de materialen aan de gebruiker zijn verstrekt, voor wat betreft de gedragingen en eigenschappen van deze materialen. De gebruiker is op grond van voorgaande niet aansprakelijk voor schade te dien aanzien ontstaan.
 8. De gebruiker staat in voor de gebruikelijke normale kwali­teit en deugdelijkheid van het (op)geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.
 9. In alle gevallen is de termijn waarbinnen de gebruiker tot vergoeding van vastgestelde

schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.

 1. In afwijking van sub A van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
 2. Zo door de gebruiker geleverde zaken en/of apparatuur door de fabrikant van een garantie zijn voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.
 3. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument neemt de gebruiker de wettelijk vastgestelde garantietermijnen in acht.
 4. De wederpartij verliest diens rechten jegens de gebruiker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart de gebrui­ker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoe­dingen indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies c.q. adviezen van de gebruiker strijdig gebruik, foutief onderhoud en/of ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken door de wederpartij;
  2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens, materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan de gebruiker zijn verschaft en/of voorgeschreven;
  3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan de gebruiker heeft verstrekt en de gebruiker de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft gebaseerd en/of uitgevoerd;
  4. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij of een derde in opdracht van de wederpartij werkzaamheden (zoals bijvoorbeeld reparaties) aan het geleverde heeft uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  5. voormelde schade is ontstaan door aanwijzingen van of namens de wederpartij aan de gebruiker.

Artikel 12:      Betaling

 1. Tenzij anders bedongen worden de facturen contant betaald bij oplevering. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 van dit artikel bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan de gebruiker een vertragingsren­te verschul­digd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maan­den aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door de gebruiker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal ver­schuldigd zijn 15% van de som van de hoofd­som en de vertragings­rente met een absoluut minimum van € 150,00;
  3. heeft de gebruiker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De gebruiker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van de gebruiker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebreke­stelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsver­plichtingen heeft voldaan, is de gebruiker bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplich­tingen tot levering c.q. tot het verrichten van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien de gebruiker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst open­staan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meerdere tegenvorderingen op de

gebruiker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

 1. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met de consument.

Artikel 13:     Eigendomsvoorbehoud

 1. De gebruiker behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpar­tij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtin­gen jegens de gebruiker heeft voldaan. Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van ver­richte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.
 2. De onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken mogen door de wederpartij slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.
 3. Ingeval de gebruiker een beroep doet op het eigendomsvoor­behoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbon­den, onverminderd het recht van de gebruiker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
 4. De wederpartij is verplicht de gebruiker terstond schrif­telijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 14:     Pand/ warrantage

Tot op het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens de gebruiker heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. De gebruiker kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van de gebrui­ker op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 15:     Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en de gebruiker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele­ of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedel­schuld erkent.

Artikel 16:     Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe de gebruiker krach­tens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehou­den niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toere­kenbare niet-nakoming aan de zijde van de gebruiker, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van de gebruiker, is de gebruiker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehou­den. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens de gebruiker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toere­kenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstan­digheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfssto­ringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuur­verschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij de gebruiker, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

Artikel 17:     Ontbinding, annulering/ opzegging

 1. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het vóór aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 2. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt c.q. annuleert, is hij aan de gebruiker een door de gebruiker nader te bepalen vergoe­ding verschuldigd. De wederpartij is gehouden alle kosten, schaden alsmede de gederfde winst aan de gebruiker te vergoeden. De gebruiker is gerechtigd de kosten, schaden en de gederfde winst te fixeren en – te zijner keuze en afhankelijk van de reeds verrichtte werkzaamheden c.q. leveringen – 40 tot 100% van de afgesproken prijs bij de wederpartij in rekening te brengen.
 4. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart de gebruiker ter zake.
 5. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 18:      Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepas­sing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Belgisch recht worden beslecht.
 2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q. de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor de gebruiker, door dat recht worden beheerst.
 3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door een be­voeg­de Belgische rechter, zij het dat de gebruiker de be­voegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 4. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat de gebruiker aan hem kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wette­lijk bevoegde rechter.
 5. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten België, is de gebruiker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Datum: 01-01-2020